MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 909840

  2017 YILI

SIRK-17-23 KDV KANUNUNDA 6770 SAYILI KANUNLA YAPILAN DUZENLEMELER

  

                                                                                                                                  20 Şubat 2017

 

SİRKÜLER NO: 2017/23

 

Konu: KDV Kanununda 6770 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler hk.

 

1. Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeyle 27 Ocak 2017 tarihinden itibaren belediyeler ve il özel idarelerinin taşınmaz teslimleri KDV’ den istisna edilmiştir.

Belediyeler ve il özel idareleri tarafından 27 Ocak 2017 tarihinden önce iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılmış taşınmaz teslimlerine de KDV istisnası tanınmıştır.

2. İndirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadeleri yıl içinde nakden alınabilecektir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2 nci maddesi uyarınca, indirimli orana tabi teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarları yılı içerisinde sadece mahsuben iade edilebilmekte, nakden iade ise ancak izleyen yıl içerisinde talep edilmesi halinde mümkün olabilmektedir.

10 No’ lu KDV Tebliği ile  “indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden alınması sağlanmıştır.

Bu durumda indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadeleri, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden iade alınabilecektir.

3. Teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına KDV istisnası getirilmiştir.

6770 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “teçhizat teslimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları” ibaresi 27 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eklenmiştir.

Bu değişiklikle, 27 Ocak 2017 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına KDV istisnası tanınmıştır.

4. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ancak indirilemeyen KDV iade alınabilecektir.

Maliye Bakanlığı’nca 10 No’ lu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara göre imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

v  Asgari 50 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle

v  1 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 döneminde düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, izleyen bir yıl içinde (1/7/2017-30/6/2018),

v  1 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017 döneminde düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, izleyen bir yıl içinde (1/1/2018-31/12/2018),

v  50 milyon TL tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında düzenlenen faturalarda yer alan ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, izleyen yıl içinde (1/1/2018-31/12/2018)

Talep edilmesi halinde iade edilecektir.

Uygulamadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayiine yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması, söz konusu inşaat işlerinin de bu teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması ve teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması gerekmektedir.

İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkin olacak ve yatırımı yapanların bu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilecektir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.

İstisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde düzenlendiğinden istisna kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanacak dolayısıyla yatırımı yapana mal teslimi veya hizmet ifası yapanların bu kapsamda KDV istisnası uygulamaları mümkün olmayacaktır.

Yatırımı yapan belge sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin bu şekilde yüklenilen vergiler, ilgili dönemde indirim konusu yapılacaktır. Mükelleflerin bu şekilde yüklenip indirim hesaplarına dahil ettikleri vergilerin öncelikle indirim yoluyla telafi edilmesi gerekmektedir. İlgili altı aylık veya yıllık dönemlerde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi mümkün olmayacaktır. İadesi talep edilecek KDV tutarının altı aylık veya yıllık dönemlere ilişkin son dönem beyannamesindeki sonraki döneme devreden KDV tutarını aşamayacağı tabiidir.

İstisnanın beyanı, iade taleplerinde aranacak belgeler 10 No’ lu Tebliğde açıklanmış olup mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan; 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecek olup teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.

 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

 

                                                                               Saygılarımızla,

                                                         PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

                                                   BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)