MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 809697

  2022 YILI

SIRK-22-19 7394 SY KANUNLA YAPILAN DUZENLEMELER HK

                                                                                                                             15 Nisan 2022

SİRKÜLER NO: 2022/19

Konu: 7394 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler hk.

15 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı Kanunun vergi kanunlarına ilişkin önemli hükümleri aşağıda özetlenmiştir.

 1. Reklam yasağı uygulananlara ödenen reklam harcamaları gider kabul edilmeyecektir.

Bilindiği gibi; 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesi uyarınca, Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir kişiyi temsilci olarak belirlemeleri yükümlülüğü getirilmiş, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanmıştır.

7394 sayılı Kanunla; hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamların giderleri vergi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmemesi hüküm altına alınmaktadır. 

(7394 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 193 sayılı GVK.nun 41 inci maddesine, 24 üncü maddesiyle de 5520 sayılı KVK.nun 11 inci maddesine eklenen hükümler)

 1. Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi

5510 sayılı Kanunun Ek 10 uncu maddesi uyarınca; 

Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler, özel sektör veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kuruluşlarında hizmet vermeleri halinde sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça 4/b maddesi kapsamında (eski Bağ-Kur) sigortalı sayılmaktadır.

7394 sayılı Kanunla; bu hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi hüküm altına alınmaktadır.

(7394 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 193 sayılı GVK.nun 66 ncı maddesine eklenen hüküm)

Ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecektir.

 1. Kaçakçılık suçları ve cezalarında yapılan değişiklikler
  1. Kaçakçılık suçlarına ilişkin hapis cezalarının üst sınırları artırılmıştır.

Kaçakçılık fiili

Hükmolunacak hapis cezası

Eski hüküm

Yeni hüküm

- Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler

- Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar

18 aydan 3 yıla kadar

18 aydan 5yıla kadar

- Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar

3 yıldan 5 yıla kadar

3 yıldan 8 yıla kadar

 

- Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı kişilerin basabileceği belgeleri, anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar

2 yıldan 5 yıla kadar

2 yıldan 8 yıla kadar

- Yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz veya diğer elektronik donanım ve yazılımlara müdahale ederek mali belge ve bilgilere zarar verenler 

3 yıldan 5 yıla kadar

3 yıldan 8 yıla kadar

 

  1. Kaçakçılık fiillerine ilişkin vergi, ceza ve gecikme faizlerinin soruşturma veya kovuşturma evresinde ödenmesi halinde hapis cezalarında indirim getirilmiştir.

Kaçakçılık fiiline bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; 

 • Soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, 
 • Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.
 • Vergi ve vergi aslına bağlı cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı oranında indirilir.
 • Ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.
 • Haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, 7394 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ödeme yapmak şartıyla etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabilir. 
 • 7394 sayılı Kanunun yayımı tarihinde soruşturma ve kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında da bu hüküm uygulanır. Bu takdirde, ödemenin hüküm verilinceye kadar yapılması şarttır.

(7394 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 213 sayılı VUK.nun 359 uncu maddesine eklenen hüküm ve 6 ncı maddesiyle eklenen Geçici 34 üncü madde)

 1. İmalat sanayiine yönelik teşvikli yatırımlar kapsamındaki inşaatlara ilişkin mal ve hizmet teslimlerine KDV istisnası getirilmiştir.

Bilindiği gibi, KDV Kanununun Geçici 37 nci maddesine göre; imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV belirli koşullar dahilinde yatırımcıya iade edilmekteydi.

7394 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle Geçici 37 nci maddede yapılan değişiklik sonucu; iade uygulaması, 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere istisna uygulamasına çevrilmekte, ayrıca turizme yönelik teşvikli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri de bu istisna kapsamına alınmaktadır.

 1. Elektrik motorlu taşıt üreticilerine teşvik kapsamında verilen mühendislik hizmetleri 31.12.2023 tarihine kadar KDV'den istisna edilmiştir.

7394 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle KDV Kanununa eklenen Geçici 42 inci madde ile; Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucu geliştirilen elektrik motorlu taşıtları Türkiye'de imal edenlere mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31.12.2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 

 

 

 1. Katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirlerin istisna kapsamına alınması

7394 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle; yatırım fonu katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançlar ile bu payların dönem sonu değerlenmesinden doğan kazançlar da istisna kapsamına alınmıştır.

Mevcut düzenlemede yer alan istisna, sadece yatırım fonu katılma paylarının kâr paylarını kapsamaktaydı.

Ayrıca, 5 inci maddenin e bendinde yapılan değişiklikle, yatırım fonu katılma paylarının iki yıldan uzun süreyle elde tutulması halinde satışından doğan kazançlar da %75 oranında istisna kapsamına alınmıştır.

 1. Sermayenin tamamlanması amacıyla ortaklarca şirketlere aktarılan tutarlar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Bilanço zararlarının kapatılması için ortaklarca 6102 sayılı TTK’nun 376 ncı maddesi uyarınca yapılan ödemeler öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama fonu hesabına kaydedilmekte ve yalnızca zararların mahsup edilmesi suretiyle kullanılabilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesine eklenen “(3) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi uyarınca sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz.” hükmü ile, sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi halinde ortaklarca şirketlere bu kapsamda aktarılan tutarların kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması sağlanmıştır. (Madde 23)

 1. Finans sektöründe kurumlar vergisi oranı %25’e çıkarılmaktadır.

Bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurumlar vergisi oranının %25 olarak uygulanması hükme bağlanmıştır. (7394 sy K. Md. 25)

%25 oranı, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01.01.2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 2022 takvim yılında da uygulanacaktır. (7394 sy K. Md. 26)

Buna göre, yukarıda sayılan kurumlar için kurumlar vergisi oranı, 2022 yılı ikinci geçici vergi döneminden itibaren %25 olarak uygulanmaya başlanacaktır.

Diğer kurumlar vergisi mükellefleri için; 2022 yılında %23, 2023 yılından itibaren de yüzde 20 olarak uygulanması konusunda bir değişiklik yoktur.

 

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.