MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 923984

  2022 YILI

SIRK-22-23 YATIRIM TESVIK KARARINDA DEGISIKLIK HK

                                                                                                                             18 Nisan 2022

SİRKÜLER NO: 2022/23

 

Konu: Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı

24 Şubat 2022 tarih ve 5209 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

  1. Komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat sabit yatırım tutarına dahil edilebilecektir.

2012/3305 sayılı Karara ekli “Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” nde belirtilen makine ve teçhizat, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilememekteydi.

5209 sayılı Kararın 1 inci maddesiyle yapılan değişikliğe göre, EK-8'de yer alan ve kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyet sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecektir.

  1. Otomobil üretim yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında otomobil ithaline ilişkin iznin kapsamı genişletilmiştir.

2012/3305 sayılı Kararın 9/7 maddesine göre, otomobil üretimine yönelik olarak yatırımcılara, bazı şartlara bağlı olarak gümrük vergisine tabi olmaksızın otomobil ithaline izin verilebilmektedir.

5209 sayılı Kararın 1 inci maddesiyle yapılan değişikliğe göre, bu iznin kapsamı genişletilmiştir. Buna göre; 

 • Asgari 100.000 adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az 100.000 adet/yıl artırılması, 
 • Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %20’sinin gerçekleştirilmiş olması, 
 • Yatırım süresi içerisinde olması kaydıyla, gümrük vergisine tabi olmaksızın; 
  • Otomobil üretimine yönelik yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olan otomobil, 
  • Hibrit ve/veya elektrikli otomobil ve/veya ticari araç üretimine yönelik yatırımcılara ilave kapasitenin yüzde 2,5’ine kadar ve motor silindir hacmi 2.500 cm3’e kadar olan otomobil ve/veya brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyen eşya taşımaya mahsus motorlu araç ithaline izin verilebilir. 
 • Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam araç sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin %15’ini aşamaz. 
 • Belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin %15’i kadar daha (Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olmak üzere ilave otomobil ithaline izin verilebilir. 
 • Bu fıkra kapsamında izin verilen gümrük vergisine tabi olmaksızın yapılacak ithalat, otomobil üretimine yönelik teşvik belgesi için otomobil, elektrikli ya da hibrit ticari araç üretimine yönelik teşvik belgesi için ticari araç ithali ile sınırlıdır.

 

  1. Faiz desteği üst limiti  1 kat artırılacak krediler yeniden tanımlanmıştır.

2012/3305 sayılı Kararın 11/3 maddesi uyarınca; 

 • Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları;
  • 3. Bölge için 1.000.000 TL,
  • 4. Bölge için 1.200.000 TL,
  • 5. Bölge için 1.400.000 TL,
  • 6. Bölge için 1.800.000 TL’sını geçememektedir.
 • Belirtilen üst sınırlar Ek-l'de yer alan; 
  • 3. bölge illerinin Ek-7'de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, 
  • 4. bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, 
  • 5. ve 6. bölge illerinde, 

Gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanmaktadır.

5209 sayılı Kararın 2 nci maddesiyle yapılan değişiklikle, faiz desteği üst limiti 1 kat artırılarak uygulanacak Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi kredi tanımına "İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi" kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan TL cinsi krediler ile TL cinsi finansal kiralama işlemleri eklenmiştir.

  1. Yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının başka bir desteğinden yararlanan yatırımlar

5209 sayılı Kararın 4 üncü maddesiyle 20212/3305 Sayılı Karar’ın 29 uncu maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımlar da söz konusu krediye bu Karar kapsamında yer alan faiz veya kar payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarında yararlandırılabilecektir.

  1. İmalat sanayine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan bina-inşaat harcamalarının KDV İade süresi 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

5209 sayılı Kararın 5 inci maddesiyle, imalat sanayine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan bina-inşaat harcamalarında KDV iade süresi 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. (Bu süre 31.12.2021’de dolmuş idi.)

  1. Bazı yatırım faaliyetleri bölgesel destekler kapsamına alınmıştır.

5209 sayılı Kararın 6 ncı maddesiyle 2012/3305 sayılı Karar’ın EK-2B sayılı ve "İllerin Bölgesel Desteklerde Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları" başlıklı tablosunda yapılan değişiklikle;

a) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasında sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesis yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları bölgesel destekler kapsamına alınmıştır. Buna göre söz konusu yatırımlar faiz/kar payı desteği sağlanmaksızın; 

-   1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan

-   4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan 

bölgesel desteklerden  yararlanacaktır.

b) İstanbul ili hariç olmak üzere; kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacaklardır.

c) İstanbul ili hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimin yönelik yatırımlar;

-   1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 

-   4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacaktır.

  1. Güncellenen “Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” (EK-8)

 

G.T.İ.P NO

2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Adı

1

8405.10.00.00.14

Oksijen  jeneratörleri

2

8413.40.00.00.00

Beton pompaları

3

8414.40.90.00.12

Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen pistonlu hava kompresörleri; dakikada verdiği hava debisi > 2 m3

4

8414.80.19.90.00

Çok kademeli turbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

5

8414.80.22.90.11

Pistonlu kompresörler; hava tankı ihtiva eden, monometre basıncı =<15 bar, debisi=< 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ

6

8414.80.28.90.00

Pistonlu kompresörler; monometre basıncı<= 15 bar, debisi > 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

7

8414.80.59.90.00

Pistonlu kompresörler; monometre basıncı> 15 bar, debisi> 120 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

8

8414.80.73.90.00

Döner hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

9

8414.80.75.90.00

Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

10

8415.82.00.90.00

Bir soğutucu ünite içeren diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

11

8415.83.00.90.00

Bir soğutucu ünite içermeyen diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ

12

8417.10.00.00.12

Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan ısıl işlem fırınları

13

8417.20.10.00.00

Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan tünel fırınlar

14

8417.20.90.00.00

Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan fırınlar; tünel fırınlar HARİÇ

15

8419.35.00.00.00

Diğerleri, ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar

16

8419.39.00.00.00

Isı değişikliği yoluyla maddelerin kurutulması için diğer cihazlar

17

8422.30.00.00.00

Şişe, kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme makinaları ve içecekleri gazlandırma ya mahsus makinalar

18

8422.40.00.00.19

Diğerleri

19

8426.19.00.00.12

Köprü vinçler (sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köpıii vinçleri HARİÇ)

20

8426.20.00.00.00

Kule vinçler

21

8427.10.10.00.00

Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre

22

8427.10.90.00.00

Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldınna ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldınna yüksekliği < 1 metre

23

8427.20.11.00.00

Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre

24

8427.20.19.00.00

Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre

25

8427.20.90.00.00

Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre