MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 909839

  2022 YILI

SIRK-22-51 SERMAYENIN KAYBI VE BORCA BATIKLIK DURUMLARINDA UYULACAK ESASLARDA DEGISIKLIK HK

22 Kasım 2022

SİRKÜLER NO: 2022/51

 

Konu: Sermayenin kaybı veya borca batıklık durumlarında uyulacak usul ve esaslarda değişiklik hk.

Bilindiği gibi, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” de TTK.nun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar açıklanmış ve Tebliğin Geçici 1’inci maddesinde;

1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilir. Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.

8 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan tebliğ ile Geçici 1 inci maddede yazılı 01.01.2023 tarihi 01.01.2024 olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda;

  • Kur farkı zararlarının tamamı,
  • 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderleri toplamının yarısı, 

1/1/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere dikkate alınmayabilecektir.

 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.